Privacyverklaring Huisstijl voor jou

Huisstijl voor jou onderschrijft de noodzaak om op een correcte en verantwoorde wijze met uw persoonsgegevens om te gaan.

Identiteit
Huisstijl voor jou
Driesprong 35
3461HM Linschoten

T: 0628826445
E: gabry@huisstijlvoorjou.nl
W: www.huisstijlvoorjou.nl

Verwerking persoonsgegevens

Bij Huisstijl voor jou worden uw persoonsgegevens alleen verwerkt voor zover dit noodzakelijk is in de uitvoering van de fotografie dienstverlening aan u, bij de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen of als u ons daar specifieke toestemming voor heeft verstrekt. Persoonsgegevens kunnen onder andere door ons worden verzameld tijdens telefonisch contact of emailcorrespondentie, door het bezoeken van onze website. De persoonsgegevens welke wij verwerken lopen uiteen van persoonsgegevens van contactpersonen en gegevens van beeldmateriaal in het kader van fotografische werken. Bij de verwerking zorgen wij ervoor dat er niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan nodig zijn. Als voor een goede behandeling van uw zaak het nodig is dat er derden worden ingeschakeld, dan leggen we met die derden door middel van een verwerkingsovereenkomst voorwaarden vast waarin uw privacy zo goed mogelijk wordt gewaarborgd.

Waarborgen

• Uw persoonsgegevens worden niet met derden buiten Nederland gedeeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming;
• Alle door u verstrekte persoonsgegevens of zaken welke van belang zijn voor de fotografische dienstverlening aan u, worden volstrekt vertrouwelijk behandeld;
• De door u verstrekte persoonsgegevens worden bovendien slechts gebruikt voor de hiervoor genoemde doelen en gedeeld met de personen binnen onze organisatie;
• De fotograaf van Huisstijl voor jou zal geheimhouding bewaren en er wordt binnen onze organisatie regelmatig aandacht gevraagd voor het op orde houden van persoonsgegevens. Ook geldt er een Protocol Datalekken waarna gehandeld dient te worden ingeval van een (mogelijke) datalek. Alle datalekken worden geregistreerd en er worden verbetertrajecten afgesproken als dat mogelijk en nodig is.

Standaardmaatregelen

De standaardmaatregelen die Huisstijl voor jou neemt om een eventueel verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tot een minimum te beperken, zijn de volgende:
• Huisstijl voor jou zorgt voor een goede, organisatorische en technische, beveiliging van de werkomgeving en de door haar gebruikte (klant)systemen;
• Indien Huisstijl voor jou gebruik maakt van ingehuurde derden, leggen we minimaal dezelfde beveiligingseisen aan deze derde op;
• De (persoons)gegevens worden door Huisstijl voor jou niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is, doch minimaal gedurende de voor Huisstijl voor jou geldende wettelijke bewaartermijn;
• Slechts indien u aan Huisstijl voor jou uitdrukkelijke toestemming verleent om uw persoonsgegevens voor u langer te bewaren, bewaren wij uw persoonsgegevens langer. Aan het langer bewaren kan Huisstijl voor jou aanvullende voorwaarden verbinden.
• Indien u gebruik gemaakt heeft één van de rechten van betrokkenen dan zal Huisstijl voor jou uw verzoek conform de geldende wetgeving en binnen de daarvoor gestelde termijn afhandelen.

Uw rechten

U heeft onder de AVG de volgende rechten:
• recht op inzage van uw persoonsgegevens;
• recht op correctie van uw persoonsgegevens;
• recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
• recht om bezwaar te maken (zich te verzetten) tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw persoonsgegevens;
• recht op data portabiliteit van de door u verstrekte persoonsgegevens. U kunt gebruik maken van deze rechten door een email te sturen naar info@fotoshootmetjehond.nl Vermeld daarbij in het onderwerp uw herleidbare gegevens met daarachter AVG. Huisstijl voor jou zal uw verzoek binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek afhandelen.

Bezoek aan onze website

Op onze website kunt u gebruik maken van de website en voor de bestelling van cadeaubonnen. Voor een goede werking van deze dienstverlening worden de volgende gegevens automatisch in een protocol opgeslagen en verwerkt:
• datum en tijdstip van de paginaoproep
• URL van de oproep • gebruikte browser (user agent)
• slagen of mislukken van de oproep (status van de oproep)
• grootte van de ontvangen en verzonden gegevens
• de runtime.

De hiervoor genoemde gegevens kunnen ook worden gebruikt om interne systeem- en gebruiksstatistieken samen te stellen. In dat geval gaat het niet om gegevens die herleidbaar zijn tot bepaalde personen. Voor zover statistieken worden samengesteld om de webpagina volgens de wensen van gebruikers vorm te geven, worden hiervoor pseudoniemen gebruikt. Huisstijl voor jou gebruikt voor het kunnen uitvoeren van haar dienstverlening via haar website de volgende soorten cookies:

• Google Analytics cookies voor het bijhouden van website gedrag en opnieuw bereiken van eerdere bezoekers op basis van het website gedrag;
• Google Tag Manager cookies voor het instellen van tracking pixels
• Facebook pixels voor het bijhouden van conversie tracking, -optimalisatie en opnieuw bereiken van bezoekers uit Facebook campagnes op basis van het website gedrag;
• WordPress (sessie) cookies om te kijken of een gebruiker ingelogd is, en wanneer deze bijvoorbeeld zijn mailadres en wachtwoord opgeslagen heeft in de browser.

Zorgvuldigheid

Ondanks de zorgvuldigheid, welke Huisstijl voor jou aan de dag legt ten aanzien van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht hebben over onze werkwijze. Mocht u na overleg of afhandeling van uw klacht door ons niet tevreden zijn over de afhandeling, dan kunt u zich wenden tot
De Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900-2001201
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijziging privacyverklaring

Huisstijl voor jou behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring te wijzigen. Bij discussie wordt uitgegaan van de laatste privacyverklaring, welke op onze website is gepubliceerd.

Versie

Linschoten, 21 februari 2022, Huisstijl voor jou

De cookiewetgeving

Op 5 juni 2012 is de Nederlandse cookie wet in werking getreden. Deze wet bepaalt dat websites hun bezoekers duidelijk en volledig moeten informeren over het gebruik van cookies. Op 4 februari 2015 is een wetswijziging definitief geworden waardoor cookies met geen of geringe privacy-gevolgen buiten de cookie-wetgeving vallen. De wet stelt voor privacy-gevoelige cookies nog steeds verplicht dat gebruikers aan websites toestemming verlenen voor het gebruik hiervan. Hier kun je lezen wat cookies zijn en waar ze precies voor dienen en informeren we je over de manier waarop Huisstijl voor jou omgaat met cookies.

Cookies op Huisstijl voor jou

Cookies zijn kleine stukjes informatie, die op je computer opgeslagen worden bij het bezoeken van een website en die gebruikt worden om bijvoorbeeld je persoonlijke voorkeuren te onthouden. Ook Huisstijl voor jou maakt gebruik van cookies. Sommige cookies plaatsen wij (first party cookies), andere worden door partijen geplaatst waarvan er content op Huisstijl voor jou getoond wordt, zoals bijvoorbeeld social media sites (third party cookies). Op Huisstijl voor jou worden drie soorten cookies gebruikt.

1. Strikt noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de site te laten functioneren. Zonder deze functionele cookies werkt Huisstijl voor jou niet optimaal. Volgens de cookie wet hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd.

2. Analytics cookies

Huisstijl voor jou werkt met één statistieken tool en gebruikt deze analytische cookie zodat we kunnen meten waar onze bezoekers vandaan komen, welk besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde artikelen lezen etc. Deze informatie is voor ons van groot belang; op basis van deze meetgegevens kunnen we de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Huisstijl voor jou gebruikt de cookie van Google Analytics. De gemeten gegevens worden anoniem (zonder je IP- adres) verwerkt en worden nooit aan derden verschaft, tenzij wettelijk verplicht. We houden ons altijd aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens. Sinds de eerdergenoemde wetswijziging van 4 februari 2015 hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming meer te worden gevraagd.

3. Social media cookies

Embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook, LinkedIn en Twitter bevat vaak cookies. Wat deze platformen met deze cookies doen is ons niet bekend. De gegevens zijn voor Huisstijl voor jou niet inzichtelijk en we hebben helaas ook geen invloed op het al dan niet plaatsen van deze cookies. Voor het plaatsen van deze embedded content (inclusief
de cookies) hebben we volgens de cookie wetgeving jouw toestemming nodig.

Wijzigingen in het cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden. Wil je meer lezen over de Nederlandse cookie wet? Lees dan de Handleiding Cookie wet, die de DDMA (branchevereniging voor dialoog marketing) heeft samengesteld.

Vragen over het cookiebeleid

Vragen of opmerkingen over ons cookiebeleid? We beantwoorden ze graag! Je kunt ons bereiken via ons emailadres gabry@huisstijlvoorjou.nl